Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Kooiker & Russcher Bouwkranen
Versie 2021.1

 

1. Definities
1.1. Kooiker & Russcher: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, waaronder de vennootschap onder
firma Kooiker & Russcher Bouwkranen met KvK-nummer 81287577.
1.2. Afnemer: iedere partij die met Kooiker & Russcher in een contractuele relatie van welke aard dan ook
staat of komt te staan.

 

2. Totstandkoming overeenkomst en wijzigingen
2.1. Alle door Kooiker & Russcher uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, ook indien zij een termijn voor
aanvaarding vermelden. Offertes zijn twee weken geldig, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Offertes
kunnen te allen tijde door Kooiker & Russcher worden herroepen.
2.2. Kooiker & Russcher heeft te allen tijde het recht de aanbieding of offerte tot kort na de aanvaarding
ervan te herroepen.
2.3. Kooiker & Russcher is niet gehouden uitvoering te geven aan geaccepteerde offertes wanneer deze zijn
gebaseerd op kennelijke verschrijvingen.
2.4. De algemene (inkoop-)voorwaarden van Afnemer worden door Kooiker & Russcher uitdrukkelijk van de
hand gewezen. Een aanvaarding door Afnemer van een aanbod van Kooiker & Russcher, met daarin een
vermelding van de toepasselijkheid van de algemene (inkoop)voorwaarden van Afnemer (al dan niet
met uitsluiting van de algemene voorwaarden van Kooiker & Russcher), heeft geen werking voor zover
het de toepasselijkheid van de voorwaarden van Afnemer en/of de uitsluiting van de voorwaarden van
Kooiker & Russcher inhoudt.
2.5. Een overeenkomst tussen Kooiker & Russcher en Afnemer komt pas tot stand wanneer Afnemer de
offerte getekend heeft geretourneerd, Kooiker & Russcher een e-mail van Afnemer heeft ontvangen
waarin Afnemer uitdrukkelijk heeft aangegeven zonder nader voorbehoud of voorwaarde akkoord te
zijn met het aanbod van Kooiker & Russcher, Kooiker & Russcher een bevestiging van de overeenkomst
(bijvoorbeeld een opdracht- of bestellingsbevestiging) heeft verzonden dan wel wanneer Kooiker &
Russcher (of een Derde namens Kooiker & Russcher) met de uitvoering van de Overeenkomst is
begonnen.
2.6. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige rechtsbetrekkingen
tussen Kooiker & Russcher en Afnemer.
2.7. Voor zover in de overeenkomst wordt afgeweken van het bepaalde in deze algemene voorwaarden
geldt de inhoud van de overeenkomst.
2.8. Wijzigingen in de overeenkomst (inclusief de algemene voorwaarden) tussen partijen kunnen slechts
bewezen worden door geschriften. Afwijkende bedingen gelden alleen voor die overeenkomst, waarbij
deze afwijkende bedingen zijn gemaakt.
2.9. Wijzigingen in de samenstelling van de order kan leiden tot wijzigingen in de levertijd. Indien Afnemer
haar order in gevolge het vorige lid wenst te wijzigen accepteert zij op voorhand eventuele wijziging in
de levertijd.
2.10. Kooiker & Russcher heeft het recht haar aanbod te herroepen resp. de overeenkomst te ontbinden,
indien haar kredietverzekeraar geen of geen volledige dekking wil verlenen voor Afnemer en/of de
betreffende overeenkomst. In dat geval heeft Afnemer geen recht op enige compensatie of
schadevergoeding.
2.11. Een samengestelde offerte of order verplicht Kooiker & Russcher niet tot het leveren van een gedeelte
van de goederen tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
2.12. Getoonde en/of verstrekte monsters, stalen, opgaven van kleuren, afmetingen, gewichten en andere
omschrijvingen in brochures, prijslijsten, promotiemateriaal en/of op de website van Kooiker &
Russcher zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden alleen ter aanduiding. Hieraan kan Afnemer geen
rechten ontlenen.
2.13. Kooiker & Russcher heeft nooit de verplichting om verzoeken van Afnemer (zoals een bestellingen) te
accepteren en Kooiker & Russcher houdt altijd de vrijheid om geen diensten en/of zaken (meer) te
leveren aan Afnemer, ook indien Kooiker & Russcher en Afnemer een langdurige relatie met elkaar
hebben opgebouwd en/of Afnemer in meer of mindere mate afhankelijk is van Kooiker & Russcher
en/of Kooiker & Russcher en Afnemer. Bij weigering door Kooiker & Russcher een verzoek uit te voeren
of anderszins de relatie te beëindigen, is Kooiker & Russcher nooit gehouden tot een schadevergoeding
of compensatie.

Algemene voorwaarden Kooiker & Russcher Bouwkranen (versie 2021.1) Pagina 2 van 11

 

3. Uitvoering, levering en risico
3.1. De zaken worden geleverd Ex Works (af fabriek) zoals omschreven in Incoterms 2020, tenzij partijen
uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen. Levering vindt alleen plaats aan per trailer bereikbare
adressen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Afnemer is gehouden voor eigen
rekening voldoende personeel en materieel ter beschikking te stellen ter lossing van de zaken. Indien de
levering in gedeelten geschiedt, heeft Kooiker & Russcher het recht iedere levering als een afzonderlijke
transactie te beschouwen. In alle gevallen heeft Afnemer een afnameplicht.
3.2. Indien is overeengekomen dat Kooiker & Russcher zorg draagt voor transport en Afnemer de producten
tijdens transport door Kooiker & Russcher wenst te laten verzekeren, of anderszins eisen voor transport
heeft, dient zij zulks schriftelijk met Kooiker & Russcher overeen te komen. De verzekering geschiedt
voor rekening en risico van Afnemer.
3.3. Voor het geval er schade mocht ontstaan tijdens het transport, is artikel 14 van deze algemene
voorwaarden van toepassing.
3.4. Indien Afnemer zaken zelf wenst te verzekeren zal Kooiker & Russcher Afnemer op eerste verzoek alle
gegevens verstrekken die nodig zijn voor het afsluiten van een transportverzekering.
3.5. Indien is overeengekomen dat Kooiker & Russcher zorg draagt voor transport zal Afnemer aan Kooiker &
Russcher alle voor het transport noodzakelijke gegevens aanleveren, waaronder, maar niet beperkt tot,
de juiste documenten voor douane(s). Het risico behorende bij de volledigheid en/of juistheid van de
gegevens rust op Afnemer. Eventuele vertraging in de levertijd door oponthoud bij douane, al dan niet
veroorzaakt door onvolledige of onjuiste verstrekking van gegevens door Afnemer, is voor rekening en
risico van Afnemer.
3.6. Indien producten door overmacht of door verzuim van Afnemer in de nakoming van haar afnameplicht
niet in ontvangst worden genomen, althans niet naar de plaats van bestemming kunnen worden
vervoerd, is Kooiker & Russcher gerechtigd deze producten voor rekening en risico van Afnemer op te
slaan en betaling te verlangen zonder dat Afnemer een recht op opschorting van betaling toekomt.
3.7. Indien Afnemer haar afnameplicht verzuimt na te komen is Kooiker & Russcher gerechtigd de producten
na ommekomst van een termijn van twee werkdagen nadat de producten afgenomen hadden moeten
worden namens Afnemer te verkopen tegen een door Kooiker & Russcher te bepalen redelijke prijs.
Kooiker & Russcher is in dat geval gerechtigd de aan haar betaalde koopsom te verrekenen met al haar
vorderingen op Afnemer, inclusief haar vorderingen tot schadevergoeding.
3.8. Vermelde en/of overeengekomen termijnen (zoals – maar niet uitsluitend – levertijden) gelden bij
benadering en nooit als fatale termijn.
3.9. Afnemer is niet gerechtigd de overeenkomst te ontbinden wegens een overschrijding van de opgegeven
termijn voordat hij Kooiker & Russcher, na het uitblijven van levering binnen de overeengekomen
levertijd, schriftelijk een redelijke termijn heeft gesteld om alsnog te leveren, en levering ook binnen
deze termijn uitblijft. Afnemer is niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst indien de late
levering (mede) aan Afnemer is toe te rekenen.
3.10. Afnemer zal te allen tijde eventuele instructies van Kooiker & Russcher met betrekking tot opslag en
gebruik van de door Kooiker & Russcher geleverde producten opvolgen.
3.11. Kooiker & Russcher heeft het recht om derden in te schakelen voor de uitvoering van de overeenkomst.
3.12. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zorgt Afnemer voor eigen rekening en risico
ervoor dat Kooiker & Russcher of de door Kooiker & Russcher ingeschakelde derden tijdig kunnen
beschikken over:
a. alle noodzakelijke gegevens met betrekking tot de omstandigheden die relevant zijn voor de
levering en/of verhuur van de zaken en verder alle gegevens die Kooiker & Russcher nodig heeft
voor de uitvoering van de overeenkomst;
b. de benodigde goedkeuringen, zoals (maar niet uitsluitend) publiek- en privaatrechtelijke
toestemmingen (zoals – maar niet uitsluitend – vergunningen).
3.13. Afnemer staat er voor in dat de door of namens haar aan Kooiker & Russcher verstrekte gegevens en
voorzieningen (mede) als bedoeld in het vorige lid juist en volledig zijn. Afnemer dient zorg te dragen
voor tijdige aanlevering van deze gegevens en voorzieningen. De uitvoerings- c.q. leveringstermijn vangt
niet eerder aan dan nadat Afnemer deze gegevens en voorzieningen juist en volledig aan Kooiker &
Russcher ter beschikking heeft gesteld. Indien deze gegevens en/of voorzieningen op enig moment niet
ter beschikking staan aan Kooiker & Russcher, wordt de uitvoeringstermijn voor een gelijkdurende
periode opgeschort.

Algemene voorwaarden Kooiker & Russcher Bouwkranen (versie 2021.1) Pagina 3 van 11

 

3.14. Kooiker & Russcher zal zich naar beste kunnen inspannen overeengekomen diensten met zorg uit te
voeren en aan te bieden. Alle diensten worden uitsluitend uitgevoerd op basis van een
inspanningsverbintenis.
3.15. Opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd met uitsluiting van de werking van de artikelen
7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek, ook wanneer de opdracht uitdrukkelijk of
stilzwijgend verstrekt met het oog op de uitvoering door één bepaalde persoon.
3.16. Afnemer blijft zelf en voor eigen rekening en risico verantwoordelijk en aansprakelijk voor onder meer
het gebruik en bediening van zaken, ook indien Kooiker & Russcher daarover adviezen of instructies
heeft uitgebracht. Indien Kooiker & Russcher adviezen of instructies aan de Afnemer verschaft, kan
Afnemer hieraan geen enkel recht ontlenen. Afnemer is (voor eigen rekening) verantwoordelijk voor het
inschakelen van eigen, onafhankelijke deskundigen.
3.17. Indien de aan Afnemer te leveren en/of te verhuren zaken, rechten of diensten niet (langer) mogen
worden gebruikt, verhandeld of dat anderszins het gebruik of toepassing daarvan wordt beperkt,
belemmerd of verboden door de overheid/bevoegde autoriteit/certificeringspartij, is (uitsluitend)
Kooiker & Russcher gerechtigd de Overeenkomst zonder voorafgaande kennisgeving buitengerechtelijk
te ontbinden, zonder dat Afnemer recht heeft op schadevergoeding, vergoeding van kosten of andere
compensatie.
3.18. Afnemer is er zelf (voor eigen rekening) voor verantwoordelijk dat de zaken die door Kooiker & Russcher
worden geleverd, worden verhuurd of anderszins ter beschikking worden gesteld, op de juiste wijze,
goed en veilig worden gebruikt. Afnemer dient uit zichzelf na te gaan welke verplichtingen op Afnemer
rusten, bijvoorbeeld of bepaalde certificaten of diploma’s vereist zijn. Afnemer dient er zelf (voor eigen
rekening) voor te zorgen dat Afnemer en degene die gebruik maakt van de zaken, over de benodigde
certificaten, diploma’s, toestemmingen, ontheffingen, etc. beschikt.
3.19. Indien Kooiker & Russcher aanvullende diensten verleent die niet tot de kern van de overeenkomst
behoren (bijvoorbeeld onderhouds- of reparatiewerkzaamheden na aflevering van een gekochte zaak of
hulp bij het gebruik van een zaak tijdens huur), geldt dat Kooiker & Russcher voor de uitvoering van deze
diensten recht heeft op een (aanvullende) redelijke vergoeding (die in beginsel wat betreft arbeid gelijk
is aan de gebruikelijke uurtarieven van Kooiker & Russcher). Dergelijke diensten worden niet gratis
uitgevoerd en zijn niet bij de prijs inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

 

4. Overmacht
4.1. In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is Kooiker & Russcher naar eigen keuze
gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of haar verplichtingen uit de
overeenkomst tijdelijk op te schorten zonder dat Afnemer aanspraak op nakoming, schadevergoeding
en/of ontbinding kan doen gelden.
4.2. Onder overmacht wordt tussen partijen verstaan, naast hetgeen daarover in de wet en jurisprudentie
wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Kooiker &
Russcher geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Kooiker & Russcher niet in staat is haar
verplichtingen na te komen. Hieronder wordt onder meer verstaan (maar niet uitsluitend):
werkstakingen in het bedrijf van Kooiker & Russcher of van derden waarvan Kooiker & Russcher op
enige wijze afhankelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst, oorlogsgevaar, oorlog, opstand,
molest, boycot, uitbraak van ziektes, epidemieën, pandemieën, storingen in het verkeer of transport,
beperkende maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen of het te leveren product,
(inkoop)prijsstijgingen van 10% of meer, ontijdige aflevering van grondstoffen of andere benodigde
materialen of het uitblijven van aflevering, faillissement of surseance van betaling bij een of meerdere
van haar toeleveranciers of ingeschakelde derden, natuurrampen, weersomstandigheden waardoor
transport of andere werkzaamheden niet adequaat kunnen worden uitgevoerd, elektriciteitsstoringen,
storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten en belemmerende
gezondheidsklachten of overlijden van key personel van Kooiker & Russcher (waaronder de vennoten).
4.3. Kooiker & Russcher heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die
(verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Kooiker & Russcher zijn verbintenis
had moeten nakomen.

 

5. Eigendomsvoorbehoud
5.1. De geleverde zaken blijven uitsluitend in eigendom van Kooiker & Russcher, zolang Afnemer niet
volledig heeft voldaan aan de vorderingen:

Algemene voorwaarden Kooiker & Russcher Bouwkranen (versie 2021.1) Pagina 4 van 11

 

a. ter zake van door Kooiker & Russcher aan Afnemer krachtens deze of enige andere (al dan niet
toekomstige) overeenkomst geleverde of nog te leveren zaken, en/of,
b. ter zake van krachtens de onder a genoemde overeenkomsten ten behoeve van Afnemer verrichte
of nog te verrichten diensten, en/of,
c. voortvloeiende uit het tekortschieten in de nakoming van vorenbedoelde verbintenissen, zoals
(maar niet uitsluitend) rente, buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.
Dit eigendomsvoorbehoud gaat dus niet teniet indien er op enig moment geen enkele vordering van
Kooiker & Russcher onder eigendomsvoorbehoud op Afnemer openstaat, maar ziet ook op toekomstige
vorderingen.
5.2. Alle zaken die Kooiker & Russcher aanwijst en waarvan Kooiker & Russcher middels facturen of
anderszins kan aantonen dat zij zaken van die soort heeft geleverd, worden tussen partijen (en
eventueel de curator) behoudens tegenbewijs geacht van Kooiker & Russcher afkomstig te zijn.
5.3. De waarde van de af te geven zaken wordt geacht maximaal 50% van de factuurwaarde van de
desbetreffende zaken te bedragen, maar zal nooit de totale openstaande vorderingen overtreffen. De
(buiten)gerechtelijke kosten en eventuele kosten voor het verkrijgen van afgifte worden geacht 25% van
de factuurwaarde van de desbetreffende zaken te bedragen.
5.4. Afnemer mag de zaken in het kader van haar normale bedrijfsuitoefening doorverkopen, mits de
Afnemer bij haar afnemers eveneens een uitgebreid eigendomsvoorbehoud op deze zaken bedingt.
5.5. Wanneer aan Afnemer surséance van betaling wordt verleend of indien hij in staat van faillissement
wordt verklaard is hij vanaf dat moment niet bevoegd de zaken te gebruiken en/of te vervreemden.
5.6. De door of namens Kooiker & Russcher verstrekte monsters, brochures, flyers en ander marketing- en
verkoopmateriaal blijven eigendom van Kooiker & Russcher en worden op diens eerste verzoek op
kosten van de koper aan de Kooiker & Russcher geretourneerd.

 

6. Bruikleen en huur
6.1. De overeenkomst kan (mede) inhouden dat aan Afnemer zaken worden verhuurd of in bruikleen
worden gegeven. In dit artikel wordt voor beide situaties voor het gemak gesproken van ‘het gehuurde’,
‘huur’ en vergelijkbare aanduidingen (hetgeen dus ook van toepassing is op in bruikleen gegeven zaken,
bruikleen, etc.).
6.2. Indien partijen over het gebruik van zaken van Kooiker & Russcher door Afnemer geen afspraken
hebben gemaakt over of er sprake is van bruikleen of huur, geldt dat er geacht wordt sprake te zijn van
huur waarbij Afnemer – bij gebrek aan andersluidende afspraken – de huurprijs verschuldigd is die
Kooiker & Russcher in vergelijkbare gevallen ook in rekening brengt.
6.3. De kosten voor het gebruik van brandstof, stroom, olie en onderhoudsmiddelen komt geheel voor
rekening van Afnemer.
6.4. Kooiker & Russcher is gerechtigd op ieder moment (zowel voorafgaand als tijdens de duur van de
huurovereenkomst) te verlangen dat Afnemer een waarborgsom aan Kooiker & Russcher betaalt. De
waarborgsom mag door Afnemer niet worden beschouwd als een vooruitbetaling op de verschuldigde
huursom of als een afkoopsom van enig risico voor beschadiging, diefstal of verduistering van het
gehuurde. De waarborgsom kan door Kooiker & Russcher worden ingehouden indien er een vermoeden
bestaat dat er naast de huurprijs extra kosten in rekening gebracht kunnen worden bij Afnemer. Kooiker
& Russcher mag de waarborgsom inhouden tot het bedrag aan kosten vaststaat en deze kosten
vervolgens verrekenen met de waarborgsom. Kooiker & Russcher is gerechtigd afgifte/ter beschikking
stelling van het gehuurde op te schorten, zolang de waarborgsom niet is betaald.
6.5. Indien partijen niet overeenkomen wat de duur van de huurperiode is, geldt dat de huurovereenkomst
voor onbepaalde tijd. Beide partijen zijn in geval van een huurovereenkomst van onbepaalde tijd
gerechtigd de overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van een week op te zeggen.
6.6. Indien partijen een huurovereenkomst voor bepaalde tijd zijn aangegaan en deze na afloop van deze
periode wordt verlengd, zonder dat partijen zijn overeengekomen voor hoelang, geldt dat de
huurovereenkomst met onbepaalde tijd is verlengt. Beide partijen zijn vervolgens gerechtigd de
overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van een week op te zeggen.
6.7. De kosten van transport, montage, opbouw en demontage, eventuele schade ten gevolge hiervan,
onderhoud en herstel komen voor rekening van Afnemer, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is
overeengekomen.
6.8. Afnemer dient er voor eigen rekening zorg te dragen dat:
a. er sprake is van een goede en draagkrachtige bodem waar het gehuurde kan worden neergezet;
b. er geen sprake is van obstakels, bijvoorbeeld bomen in de vrijerotatiezone;

Algemene voorwaarden Kooiker & Russcher Bouwkranen (versie 2021.1) Pagina 5 van 11

 

c. het gehuurde zo vaak als nodig (minimaal dagelijks) goed worden onderhouden, schoongemaakt en
doorgevet.
6.9. Afnemer mag het gehuurde niet zelf opbouwen, demonteren of verplaatsen zonder voorafgaande,
schriftelijke toestemming van Kooiker & Russcher.
6.10. Het gehuurde mag uitsluitend gebruikt worden overeenkomstig zijn bestemming. Afnemer dient bekend
te zijn met het verantwoord en veilig gebruik van het gehuurde, daar zelf het nodige onderzoek naar te
doen en het gehuurde veilig, verantwoord, conform de adviezen en instructies van Kooiker & Russcher
en in overeenstemming met de wet- en regelgeving te gebruiken. Zo dient Afnemer de nodige
maatregelen te nemen om het gehuurde te beschermen tegen weersomstandigheden.
6.11. Indien het gehuurde niet aan het einde van de huurtermijn dan wel te laat dan wel niet in gereinigde en
goede staat aan Kooiker & Russcher wordt geretourneerd, levert dit altijd een toerekenbare
tekortkoming aan de zijde van Afnemer op. Afnemer is aansprakelijk voor alle schade van Kooiker &
Russcher daaruit voortvloeiend. Dat betekent onder meer dat Afnemer altijd volledig aansprakelijk is
voor schade als gevolg van diefstal en vermissing, waarbij gerekend wordt met de nieuwwaarde.
6.12. Indien het gehuurde niet aan het einde van de huurtermijn dan wel te laat wordt geretourneerd, geldt
dat Afnemer bij wijze van schadevergoeding voor het voortgezette gebruik minimaal een vergoeding
aan Afnemer verschuldigd is gelijk aan de huurprijs, waarbij de betreffende periode wordt afgerond naar
hele weken. Wanneer Afnemer het gehuurde bijvoorbeeld een dag te laat retourneert, is Afnemer
minimaal een vergoeding gelijk aan de huurprijs van een week verschuldigd. Het voorgaande geldt
onverminderd de verplichting van Afnemer als bedoeld in het volgende lid en onverminderd het recht
van Kooiker & Russcher de volledige schade op Afnemer te verhalen.
6.13. Afnemer dient het gehuurde (inclusief de losse accessoires) tijdig, gereinigd, gevuld met brandstof (en
indien van toepassing gevuld met smeerolie) en in goede staat te retourneren. Dit houdt in dat Afnemer
het gehuurde naar Kooiker & Russcher dient terug te brengen, tenzij partijen zijn overeengekomen dat
Kooiker & Russcher zorg zal dragen voor het transport. In het laatste geval dient Afnemer het gehuurde
aan Kooiker & Russcher ter beschikking stellen, zodat Kooiker & Russcher het kan ophalen. Het
gehuurde dient in dat geval goed en gemakkelijk bereikbaar te zijn voor Kooiker & Russcher en Kooiker
& Russcher dient het gehuurde direct terug te kunnen nemen (direct te kunnen opladen en – indien
nodig – te kunnen demonteren). Indien daarbij de medewerking van Afnemer gewenst is, dient Afnemer
deze medewerking direct te verlenen. Indien Afnemer niet aan deze verplichting voldoet (en
bijvoorbeeld een poos moet wachten), is Afnemer gehouden alle schade die Kooiker & Russcher
daardoor lijdt en alle kosten die Kooiker & Russcher daardoor maakt (waaronder wachttijd en de
tevergeefs gemaakte transport- en arbeidskosten) geheel te vergoeden.
6.14. Indien Afnemer het gehuurde zijn verplichting als genoemd in het vorige lid niet is nagekomen en niet
alsnog nakomt binnen de door Kooiker & Russcher gestelde termijn (bij gebreke waarvan een termijn
van 24 uur geldt) nadat Kooiker & Russcher Afnemer daartoe heeft verzocht , is Afnemer aan Kooiker &
Russcher een direct opeisbare boete verschuldigd van € 250 per dag dat Afnemer in gebreke blijft. Deze
boete treedt niet in de plaats van schadevergoeding en laat het recht op schadevergoeding van Kooiker
& Russcher onverlet.
6.15. Extra arbeidstijd en aanvullende kosten verschuldigd door het niet of onvoldoende reinigen van het
gehuurde wordt in rekening gebracht bij Afnemer, waarbij deze kosten minimaal worden begroot op €
150.
6.16. Afnemer verplicht zich ertoe Kooiker & Russcher te allen tijde toegang tot de locatie waar het gehuurde
zich bevindt te verschaffen. Onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden is niet toegestaan.
6.17. Afnemer dient het gehuurde direct nadat het gehuurde aan Afnemer ter beschikking is gesteld (en
voordat het in gebruik wordt genomen), te controleren op gebreken en of alles aanwezig is.
6.18. Afnemer wordt geacht het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen, indien Afnemer niet direct na
de controle als bedoeld in het vorige lid heeft geklaagd bij Kooiker & Russcher.
6.19. Schade aan het gehuurde dient onmiddellijk na ontdekking, doch uiterlijk binnen 24 uur na het ontstaan
ervan, aan Kooiker & Russcher te worden gemeld. Afnemer zal Kooiker & Russcher in staat stellen
benodigde onderhouds- of reparatiewerkzaamheden uit te voeren. Afnemer heeft geen recht op enige
vergoeding of prijsvermindering vanwege onderbrekingen van de huur(periode) als gevolg daarvan.
6.20. Indien er onderhoud dient te worden verricht aan het gehuurde en dit niet door Afnemer hoeft te
worden uitgevoerd, dient Afnemer Kooiker & Russcher hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te
stellen.
6.21. In geval van storingen, diefstal, vermissing of andere ongebruikelijke gebeurtenissen, is Afnemer
verplicht dit binnen zo spoedig mogelijk en in alle gevallen binnen 24 uur na ontdekking telefonisch én

Algemene voorwaarden Kooiker & Russcher Bouwkranen (versie 2021.1) Pagina 6 van 11

 

per e-mail aan Kooiker & Russcher te melden. Verder dient Afnemer op eerste verzoek van Kooiker &
Russcher daarvan aangifte te doen en voorts direct een (kopie van het) proces-verbaal van de aangifte
aan Kooiker & Russcher te overleggen.

 

7. Transport
7.1. Indien partijen overeenkomen dat Kooiker & Russcher zaken van Afnemer of derden zal vervoeren, is dit
artikel van toepassing (onverminderd de toepassing van de overige artikelen van deze algemene
voorwaarden op de betreffende overeenkomst).
7.2. Afnemer is verplicht:
a. Kooiker & Russcher over de zaken alsmede over de behandeling daarvan tijdig al die opgaven te
doen, waartoe hij in staat is of behoort te zijn, en waarvan hij weet of behoort te weten, dat zij voor
Kooiker & Russcher van belang zijn;
b. de overeengekomen zaken op de overeengekomen plaats, tijd en wijze en vergezeld van de volgens
vereiste vrachtbrief en de door de wet van de zijde van de afzender overigens vereiste documenten
ter beschikking van de vervoerder te stellen;
c. het gezamenlijk gewicht van de te vervoeren zaken op de vrachtbrief te vermelden;
d. de overeengekomen zaken in of op het voertuig te laden, te stuwen en te doen lossen, tenzij
partijen anders overeenkomen of uit de aard van het voorgenomen vervoer, in aanmerking
genomen de te vervoeren zaken en het ter beschikking gestelde voertuig, anders voortvloeit.
7.3. De afzender is verplicht bij de ter beschikkingstelling van zaken aan Kooiker & Russcher een juiste en
volledige vrachtbrief te overhandigen. De afzender is verplicht de vrachtbrief volgens de daarop
voorkomende aanwijzingen volledig en naar waarheid in te vullen en hij staat op het ogenblik van de ter
beschikkingstelling van de zaken in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte
gegevens.
7.4. Indien de geadresseerde na kennisgeving van aankomst van de zaken niet opkomt, indien hij het in
ontvangst nemen van de zaken niet aanvangt, indien hij dit niet regelmatig en met bekwame spoed
voortzet, indien hij weigert de zaken aan te nemen of voor ontvangst te tekenen, kunnen de zaken door
de vervoerder voor rekening en gevaar van Afnemer op de door Kooiker & Russcher te bepalen wijze en
plaats worden opgeslagen of gestald. Deze zaken mogen door Kooiker & Russcher na verloop van één
week voor rekening van Afnemer publiekelijk of onderhands worden verkocht zonder dat enige
rechterlijke machtiging is vereist. Kooiker & Russcher draagt de opbrengst van de verkochte zaken af
aan Afnemer, na verrekening door Kooiker & Russcher van alle vorderingen op Afnemer (waaronder de
schade die Kooiker & Russcher heeft geleden en de kosten (inclusief arbeidsuren) die Kooiker &
Russcher heeft gemaakt).
7.5. Indien Afnemer enige verplichting tegenover Kooiker & Russcher niet nakomt of wanneer de belading
en/of de stuwing gebrekkig is of wanneer er overbelading is, is Kooiker & Russcher gerechtigd de
overeenkomst met onmiddellijke ingang (en zonder voorafgaande aankondiging of ingebrekestelling) te
ontbinden. In dat geval is Afnemer minimaal 75% van de (oorspronkelijk) overeengekomen prijs
verschuldigd.
7.6. In het geval aan Kooiker & Russcher een boete wordt opgelegd die (mede) te wijten is aan Afnemer,
bijvoorbeeld vanwege overbelading of het niet voldoen aan de verplichtingen van Afnemer tegenover
Kooiker & Russcher, komt deze boete geheel voor rekening van Afnemer.

 

8. Prijzen
8.1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn prijzen op offertes en overeenkomsten of op enige andere
opgave van Kooiker & Russcher in euro’s, exclusief omzetbelasting (btw), exclusief kosten van vervoer
en transport, exclusief declaraties van ingeschakelde derden, exclusief eventuele invoerrechten, andere
belastingen, heffingen en rechten.
8.2. Een stijging van kostprijsbepalende factoren (zoals – maar niet uitsluitend – wijzigingen in wet- en
regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen of wijzigingen in de prijzen van de benodigde
materialen of grondstoffen), ontstaan na het sluiten van de overeenkomst, mag door Kooiker &
Russcher worden doorberekend aan Afnemer. Indien Afnemer een consument is (een natuurlijk persoon
die niet handelt in uitoefening van bedrijf of beroep), geldt dat Afnemer in het geval de prijs binnen drie
maanden na het sluiten van de overeenkomst door Kooiker & Russcher wordt verhoogd, Afnemer het
recht heeft in dat geval de overeenkomst te ontbinden.
8.3. Indien is overeengekomen dat de levering op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode zal
plaatsvinden en deze levering wordt uitgesteld op verzoek van Afnemer, is Kooiker & Russcher

Algemene voorwaarden Kooiker & Russcher Bouwkranen (versie 2021.1) Pagina 7 van 11

 

gerechtigd een prijsverhoging door te voeren, zonder dat Afnemer recht heeft op ontbinding of
anderszins beëindiging van de Overeenkomst.
8.4. Kooiker & Russcher is gerechtigd de prijs in rekening te brengen die zij in vergelijkbare situaties ook in
rekening brengt, tenzij partijen uitdrukkelijk een prijs zijn overeenkomen. Afnemer kan zich in het geval
partijen niet uitdrukkelijk een prijs zijn overeengekomen, niet beroepen op eerder gedane aanbieden en
offertes (al dan niet uitgevoerd) door Kooiker & Russcher. Offertes gelden niet voor nabestellingen
en/of toekomstige overeenkomsten.

 

9. Facturatie, betaling en opeisbaarheid
9.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling binnen 21 dagen na factuurdatum zonder
opschorting of verrekening per bank te geschieden.
9.2. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is Afnemer
vanaf de datum van het verstrijken van de betalingstermijn rente aan Kooiker & Russcher verschuldigd.
De rente bedraagt 12% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke (handels)rente (6:119a BW) als deze
hoger is.
9.3. Afnemer is aansprakelijk voor alle de door Kooiker & Russcher (zowel in- als buiten rechte) werkelijk
gemaakte kosten die betrekking hebben op de incasso van haar vorderingen op Afnemer, met een
minimum van € 250,00 per factuur.
9.4. Al hetgeen Afnemer aan Kooiker & Russcher verschuldigd is, is onmiddellijk opeisbaar indien een
betalingstermijn is overschreden, het faillissement (of het in een ander land gehanteerde equivalent
daarvan) van Afnemer is uitgesproken, Afnemer surseance van betaling (of het equivalent daarvan)
aanvraagt, wanneer beslag op zaken of vorderingen van Afnemer wordt gelegd, wanneer Afnemer
(vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd of haar bedrijfsvoering staakt, Afnemer natuurlijk
persoon) het verzoek doet te worden toegelaten tot de gerechtelijke schuldsanering (of het equivalent
daarvan), onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
9.5. Betalingen dienen te geschieden in euro’s.
9.6. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is Afnemer verplicht op verzoek van Kooiker &
Russcher een naar haar oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als Afnemer niet
binnen de gestelde termijn aan dit verzoek voldoet, raakt hij direct in verzuim. Kooiker & Russcher heeft
in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en haar schade op Afnemer te verhalen.
9.7. Het recht van Afnemer om zijn vorderingen op Kooiker & Russcher te verrekenen met
betalingsverplichtingen aan Kooiker & Russcher uit welke hoofde dan ook is uitgesloten.
9.8. Afnemer heeft in geen geval recht om enige verbintenis op te schorten.
9.9. Kooiker & Russcher heeft het recht om op een order vermelde zaken in gedeelten te leveren
(deelleveranties) en overeenkomstig te factureren. Ook in andere gevallen is Kooiker & Russcher steeds
gerechtigd tussentijds te factureren (waaronder in het geval van huur, waarbij Kooiker & Russcher
vooraf en tijdens de looptijd van de huurovereenkomst deelfacturen voor de huurprijs e.d. kan sturen).
9.10. Indien Afnemer één of meer vorderingen heeft op één of meer van de entiteiten (rechtspersonen e.d.)
horende bij de Kooiker & Russcher, is Kooiker & Russcher gerechtigd deze vorderingen te verrekenen
met één of meer vorderingen van één of meer van de entiteiten horende bij de Kooiker & Russcher op
Afnemer.

 

10. Garantie en vrijwaring
10.1. De door Kooiker & Russcher te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan
op het moment van levering voor normaal gebruik in Nederland redelijkerwijs gesteld kunnen worden.
10.2. Indien een zaak wordt verkocht ‘zoals gezien’, ‘zonder garantie’ of met vergelijkbare bewoordingen,
geldt dat Kooiker & Russcher (in afwijking op het vorige lid) geen enkele garantie geeft. Partijen
betitelen de betreffende koop als één in de zin van artikel 7:19 van het Burgerlijk Wetboek. Kooiker &
Russcher staat er in zo’n geval niet voor in dat het verkochte bij de eigendomsoverdracht de feitelijke
eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik nodig zijn. Ook voor andere eigenschappen dan die
voor een normaal gebruik nodig zijn, noch voor gebreken die dat normaal gebruik belemmeren, staat
Kooiker & Russcher niet in. Afnemer accepteert het geleverde met alle eventuele gebreken.
10.3. Kooiker & Russcher is in geen geval aansprakelijk voor schade (en schiet niet tekort in de nakoming van
haar verplichtingen) indien haar zaken niet voldoen aan eisen en regelgeving van andere landen dan
Nederland. Dit betreft onder meer, maar niet uitsluitend, wetgeving, benodigde vergunningen, fiscale
aangelegenheden en importregelgeving. Afnemer is zelf verantwoordelijk voor dergelijke aanspraken
indien zij de producten invoert in andere landen dan Nederland.

Algemene voorwaarden Kooiker & Russcher Bouwkranen (versie 2021.1) Pagina 8 van 11

 

10.4. Afnemer vrijwaart Kooiker & Russcher voor iedere aanspraak van derden op grond van het feit dat de
zaken niet voldoen aan de wet- en regelgeving ter plaatse (buiten Nederland).
10.5. Afnemer vrijwaart Kooiker & Russcher voor iedere schadeaanspraak van derden die het gevolg is van het
gebruik van de zaken.
10.6. Indien garantie niet uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, geldt dat Kooiker & Russcher geen
garantie geeft op de geleverde zaken, diensten en verrichte werkzaamheden. Garantie geldt nooit op
opruimpartijen, speciale partijen en/of actiepartijen (tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen
dat er toch garantie geldt voor de betreffende bijzondere partijen).
10.7. In alle gevallen waarin Kooiker & Russcher een of meer garanties verleent, gelden de volgende
bepalingen.
10.8. Kooiker & Russcher kan niet gehouden worden aan uitingen van derden over garantie, zoals (maar niet
uitsluitend) uitingen van fabrikanten over garantie op grondstoffen.
10.9. Iedere garantie houdt uitsluitend in dat Kooiker & Russcher gedurende een bepaalde periode
garandeert dat de (inwendig) draaiende onderdelen het verkochte geen gebreken vertoont die het
gevolg zijn van een ontwerp-, materiaal- of fabricagefouten. Afwijkingen van de specificaties die er niet
toe leiden dat het verkochte of opgeleverde niet (langer) geschikt is voor het doel waarvoor
Opdrachtgever het gekochte gebruikt, leveren geen tekortkoming van BRAVECO onder deze
garantiebepaling op.
10.10. Afnemer kan alleen aanspraak maken op garantie indien zij alle instructies van Kooiker & Russcher, deze
algemene voorwaarden, de overeenkomst en verder alle verbintenissen tegenover Kooiker & Russcher
is nagekomen en nakomt.
10.11. Alleen Afnemer kan een beroep doen op garantie. De garantie is persoonlijk, niet overdraagbaar en door
deze bepaling wordt ook voorkomen dat de garantie (goederenrechtelijk) kan worden overgedragen.
10.12. De garantie geldt niet wanneer:
a. Afnemer niet heeft gehandeld conform het volgende artikel van deze voorwaarden;
b. de veiligheidsvoorschriften, gebruiksaanwijzingen, verwerkings- opslag- en vervoersvoorschriften
of andere instructies die, door of namens Kooiker & Russcher, de leverancier van Kooiker &
Russcher en/of door de fabrikant zijn gepubliceerd, niet in acht zijn genomen;
c. er sprake is van normale slijtage of roestvorming;
d. er niet afdoende beschermende maatregelen in acht worden genomen;
e. er sprake is van transport- of verwerkingsschade;
f. de zaak onjuist en/of onzorgvuldig of niet in overeenstemming met de bestemming van de zaak
gebruikt is, waaronder onder meer (maar niet uitsluitend) begrepen misbruik, verwaarlozing,
verkeerde toepassing, abnormaal gebruik, oneigenlijk gebruik en wijziging van de zaken;
g. de zaak, ondanks reeds geconstateerde schade en/of gebreken of veiligheidswaarschuwingen
gebruikt blijft worden;
h. er sprake is van onjuiste opslag;
i. de zaken zijn blootgesteld aan abnormale omstandigheden, zoals buitengewone vochtigheid,
chemische dampen, buitengewone trillingen of buitengewone temperatuur.
10.13. Een door Kooiker & Russcher gehonoreerde claim onder deze garantievoorwaarden houdt nadrukkelijk
geen erkenning van aansprakelijkheid van Kooiker & Russcher in voor eventueel door Afnemer of door
derden geleden schade.
10.14. In geval van vervanging of herstel wordt uitdrukkelijk geen nieuwe garantie(periode) voor de
vervangende of herstelde zaken verstrekt.
10.15. Indien de leverancier van Kooiker & Russcher of de fabrikant van de zaak garantie geeft op de zaak en de
garantievoorwaarden van de leverancier van Kooiker & Russcher of fabrikant strengere voorwaarden
bevatten (in vergelijking met de voorwaarden die Kooiker & Russcher stelt), prevaleren de strengere
voorwaarden van de leverancier van Kooiker & Russcher of fabrikant. Indien de leverancier van Kooiker
& Russcher of de fabrikant van de zaak garantie geeft op de zaak en de garantievoorwaarden van de
leverancier van Kooiker & Russcher of fabrikant aanvullende voorwaarden bevatten (in vergelijk met de
voorwaarden die Kooiker & Russcher stelt), gelden ook de aanvullende voorwaarden van de leverancier
van Kooiker & Russcher of fabrikant.
10.16. Afnemer dient er voor eigen rekening en risico zorg voor te dragen dat de eindgebruiker van de door
Kooiker & Russcher geleverde zaken, beschikt over alle relevante veiligheidsvoorschriften,
gebruiksaanwijzingen, verwerkingsvoorschriften, installatie-instructies of andere instructies die, door of
namens Kooiker & Russcher, de leverancier van Kooiker & Russcher en/of door de fabrikant zijn
gepubliceerd. Afnemer vrijwaart Kooiker & Russcher voor aanspraken van derden (waaronder de

Algemene voorwaarden Kooiker & Russcher Bouwkranen (versie 2021.1) Pagina 9 van 11

 

eindgebruiker) die veroorzaakt zijn door of verband houden met het feit dat de eindgebruiker niet
beschikte over voornoemde instructies.
10.17. Het volgende artikel van deze voorwaarden is van overeenkomstige toepassing in geval van garantie.

 

11. Controle producten, reclametermijn en monsters
11.1. Afnemer dient zaken voor of tijdens de aflevering te (laten) inspecteren en diensten direct na afloop van
de uitvoering van de diensten te (laten) inspecteren. Indien Afnemer van oordeel is dat er sprake is van
schade die is ontstaan tijdens transport, dient Afnemer hier direct bij aflevering foto’s van te maken en –
indien mogelijk – een gespecificeerd voorbehoud te maken op de transportbon. Verder dienen
zichtbare- of anderszins door controle redelijkerwijs kenbare gebreken of afwijkingen van hetgeen is
overeengekomen dienen bij voorkeur direct bij de controle, maar uiterlijk binnen 24 uur na de aflevering
van de zaken c.q. uitvoering van de diensten schriftelijk, gemotiveerd en onderbouwd aan Kooiker &
Russcher te worden medegedeeld. Indien Afnemer geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om
de zaken/diensten tijdig te (laten) inspecteren geldt dat tussen partijen als vaststaand moet worden
aangenomen dat de producten zijn afgeleverd zonder zichtbare- of anderszins door controle
redelijkerwijs kenbare gebreken c.q. dat de diensten aan de overeenkomst beantwoorden. Mocht
Afnemer bij constatering van gebreken/tekortkomingen, zonder schriftelijk akkoord van Kooiker &
Russcher, over gaan tot c.q. verder gaan met het gebruik, de verkoop, uitlevering, behandeling,
installatie c.q. verwerking van de geleverde zaken, dan accepteert Afnemer de geleverde zaken en
diensten en vervalt de mogelijkheid zich te beroepen op het geconstateerde gebrek/tekortkoming.
11.2. Overige gebreken of afwijkingen van hetgeen is overeengekomen dient Afnemer binnen 24 uur na de
ontdekking ervan schriftelijk, gemotiveerd en onderbouwd aan Kooiker & Russcher mede te delen.
11.3. Indien Afnemer verzuimt om binnen de in dit artikel genoemde termijnen en conform de voorschriften
als genoemd in dit artikel Kooiker & Russcher van het gebrek op de hoogte te stellen, verliest Afnemer
het recht zich op eventuele rechtsgevolgen die ontstaan door het gebrek of afwijking van hetgeen is
overeengekomen te beroepen. In dat geval heeft Afnemer onder meer (maar niet uitsluitend) geen
recht meer op nakoming, vernietiging, opschorting, ontbinding en/of schadevergoeding op grond van
het gebrek of de tekortkoming.
11.4. Geringe afwijkingen van opgegeven maten, gewichten, samenstellingen of kleuren, dan wel andere
afwijkingen, waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de samenstelling, uitvoering of
toepasbaarheid van de producten, leiden er niet toe dat het af- of opgeleverde niet aan de
overeenkomst beantwoordt geven Afnemer noch recht op annulering of (gedeeltelijke) ontbinding van
de overeenkomst, noch recht de ontvangst of betaling van de producten te weigeren.
11.5. De zaken, waarop de reclame betrekking heeft, dienen aanwezig te blijven. Afnemer zorgt ervoor dat
reeds geloste lading goed afgedekt, goed afgeschermd, goed beschermd, droog gehouden en goed
behandeld wordt. Indien vaststaat dat een zaak (of een deel daarvan) gebrekkig is, dit toerekenbaar is
aan Kooiker & Russcher en dat tijdig en op de juiste wijze aan Kooiker & Russcher is gemeld
(cumulatieve voorwaarden), dan zal Kooiker & Russcher (het gebrekkige deel van) de zaak binnen
redelijke termijn na terugontvangt daarvan of, indien retournering redelijkerwijs niet mogelijk is, na
schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door Afnemer, ter keuze van Kooiker & Russcher,
vervangen of zorg dragen voor herstel daarvan, dan wel (ter keuze van Kooiker & Russcher)
vervangende (evenredige) vergoeding daarvoor aan Afnemer voldoen tot een maximum van het
aankoopbedrag van (het betreffende onderdeel van) de gebrekkige zaak.
11.6. Indien vaststaat dat een dienst niet conform de overeenkomst is uitgevoerd, dit toerekenbaar is aan
Kooiker & Russcher en dat tijdig en op de juiste wijze aan Kooiker & Russcher is gemeld (cumulatieve
voorwaarden), dan zal Kooiker & Russcher de dienst alsnog op de juiste wijze uitvoeren dan wel (naar
keuze van Kooiker & Russcher) vervangende (evenredige) vergoeding daarvoor aan Afnemer voldoen tot
een maximum van de prijs van (het betreffende onderdeel van) de dienst.
11.7. Indien een klacht ongegrond is, dan komen de kosten die daardoor zijn ontstaan bij Kooiker & Russcher,
daaronder begrepen eventuele onderzoekskosten, integraal voor rekening van Afnemer.
11.8. Reclames geven Afnemer niet het recht om zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten of te
verminderen.

 

12. Opschorting en ontbinding
12.1. Kooiker & Russcher behoudt zich het recht voor om verplichtingen uit overeenkomsten op te schorten
indien Afnemer niet al zijn verplichtingen voortvloeiende uit deze en eerdere overeenkomsten met
Kooiker & Russcher is nagekomen.

Algemene voorwaarden Kooiker & Russcher Bouwkranen (versie 2021.1) Pagina 10 van 11

 

12.2. Naast de overige uit de wet en overeenkomst voortvloeiende rechten tot ontbinding is Kooiker &
Russcher gerechtigd de overeenkomst (geheel of geldelijk – zulks naar keuze van Kooiker & Russcher)
door een buitengerechtelijke verklaring te ontbinden indien zij vreest voor een verslechtering van de
solvabiliteit van Afnemer, Afnemer in staat van faillissement (of een equivalent daarvan) is verklaard,
Afnemer surseance van betaling (of een equivalent daarvan) heeft aangevraagd, Afnemer haar
bedrijfsvoering staakt of voornemens is te staken.
12.3. Voor zover Afnemer een ontbindingsrecht heeft is deze bij duurovereenkomsten beperkt tot ontbinding
van de order of gedeelte daarvan waarin Kooiker & Russcher toerekenbaar tekort is geschoten. Partijen
hebben in dat geval een ongedaanmakingsverplichting van alle over en weer geleverde prestaties die
betrekking hebben op de betreffende order of gedeelte daarvan. Het ontbindingsrecht geldt niet voor
opvolgende orders en/of leveringen.
12.4. Wanneer Kooiker & Russcher goederen van Afnemer onder zich heeft, is Kooiker & Russcher gerechtigd
deze goederen onder zich te houden tot voldoening van alle vorderingen die Kooiker & Russcher op dat
moment op Afnemer heeft, zoals (maar niet uitsluitend) vorderingen uit de onderhavige overeenkomst,
enige andere overeenkomst en vorderingen op grond van de wet.

 

13. Intellectuele eigendomsrechten
13.1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, behoudt Kooiker & Russcher de
auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele eigendom op de door haar geleverde
producten, de door haar gedane aanbiedingen, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen,
beeld- en woordmerken, handelsnamen, programmatuur enz.
13.2. Afnemer garandeert dat alle in het kader van de overeenkomst door Afnemer aan Kooiker & Russcher
verstrekte of aangewezen gegevens, documenten en materialen vrij zijn van intellectuele
eigendomsrechten van derden. Afnemer vrijwaart Kooiker & Russcher voor aanspraken van derden met
betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door Afnemer verstrekte of aangewezen
gegevens, documenten of materialen.
13.3. Indien Afnemer opmerkt dat de producten van Kooiker & Russcher inbreuk maken op enig aan een
derde toebehorend recht van intellectuele eigendom, dan wel dat een derde inbreuk maakt op een aan
Kooiker & Russcher toebehorend recht van intellectuele eigendom, dient Afnemer Kooiker & Russcher
daarvan direct op de hoogte te stellen.
13.4. Voor het geval een derde inbreuk maakt op een aan Kooiker & Russcher toebehorend recht van
intellectuele eigendom is Afnemer gehouden om haar medewerking te verlenen teneinde Kooiker &
Russcher in staat te stellen om in- en buiten rechte tegen deze inbreuk op te treden.

 

14. Aansprakelijkheid
14.1. Iedere aansprakelijkheid van Kooiker & Russcher voor schade tegenover Afnemer en derden is per
gebeurtenis of serie van gebeurtenissen met een gemeenschappelijke oorzaak beperkt tot het bedrag
dat de aansprakelijkheidsverzekering van Kooiker & Russcher voor het geval in kwestie uitkeert. Deze
aansprakelijkheidsbeperking geldt voor iedere vorm van aansprakelijkheid en onder meer (maar niet
uitsluitend) voor schade, zowel bij Afnemer als bij derden, als gevolg van gebreken in- of aan verkochte
of verhuurde zaken, verleende diensten of verrichte werkzaamheden of als gevolg van het
tekortschieten in de nakoming van enige verplichting onder de overeenkomst, als gevolg van het plegen
van een onrechtmatige daad of als gevolg van fouten/tekortkomingen van personeel of door Kooiker &
Russcher in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden.
14.2. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de hiervoor genoemde verzekering mocht
plaatsvinden (bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, omdat de schade niet onder de dekking valt of Kooiker
& Russcher voor de schade/betreffend risico geen verzekering heeft), dan is de schade beperkt tot de
factuurwaarde van de betreffende levering, dan wel indien het gaat om een duurcontract, de
factuurwaarde over de betreffende maand, in alle gevallen met een maximum van € 5.000.
14.3. Alle aansprakelijkheidsbeperkingen of –uitsluitingen in de overeenkomst en deze voorwaarden gelden
niet in het geval de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Kooiker &
Russcher of haar leidinggevende ondergeschikte(n).
14.4. Afnemer zal Kooiker & Russcher vrijwaren voor (eventuele) aanspraken van derden die verband houden
met de uitvoering van de overeenkomst. Alle kosten en schade aan de zijde van Kooiker & Russcher
daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening van de Afnemer (inclusief de integrale kosten van
rechtsbijstand).
14.5. De aansprakelijkheidsbeperking uit dit artikel is ook van toepassing in geval van garantie.

Algemene voorwaarden Kooiker & Russcher Bouwkranen (versie 2021.1) Pagina 11 van 11